Voorwaarden (Reserveringen)

 
- Alle reserveringen* worden alleen onder de voorwaarden van VGTB / Friends II Hold On geaccepteerd.
- Bij het aangaan van een reservering gaat de klant in alle gevallen accoord met alle voorwaarden.
- Reserveringen zijn niet te annuleren.
- Duur en/of termijn(en) van de reservering wordt bij de aanvang direct vast gesteld. Indien er om welke reden dan ook onduidelijkheid over de duur / termijn van de reservering(en), is ten allen tijde de standaard maximale duur van 3 weken na het aan gaan van de overeenkomst van toepassing.
- Bonus Points vervallen indien de reservering(en) niet binnen de overeengekomen termijn niet wordt afgenomen.
- Bonus Points worden alleen verstrekt/berekend over eem maximale periode van 2 maanden.
- Indien een reservering in deelbetalingen voldaan wordt zie dan ADOPTIE.

 

Afnameverplichting

 
- Reserveringen zijn niet te annuleren
- VGTB / Friends II Hold On behoud zich het recht voor om een eventuele vooruitbetaling of aanbetaling te vragen. Indien hier niet voor wordt gekozen tijdens het aangaan van de overeenkomst blijft de betalings- afnameverplichtig bestaan.
-

Afhalen van de reserveringen uitsluiten binnen de overeengekomen periode. Indien er onduidelijkheid is over deze periode zal de standaard termijn van 3 weken van toepassing zijn.
Deze termijn zal gelden vanaf het moment dat VGTB / Friends II Hold On de accepteerd en/of registreerd.

- Indien de afname en/of (deel)betaling uitblijft, houdt VGTB / Friends II Hold On zich het recht voor adminstratiekosten, rente en/of eventuele incasso in rekening te brengen.
-  
-  

 

Algemeen

 
- VGTB / Friends II Hold On kan niet veranrwoordelijk en/of in gebreke gesteld worden indien zij om welke reden de bestelling niet kan uitleveren.
- VGTB / Friends II Hold On heeft het recht om zonder opgaaf van reden af te zien van het verlenen van deze extra service.
- Alle uitzonderingen alleen van toepassing indien deze schriftelijk door VGTB/ Friends II Hold On zijn bevestigd.
-  
-  

******